Committe

HCG Committee for Fiscal Year 2016

Chair Yugo Takeuchi Shizuoka Univ.
Incoming chair Heitoh Zen Chiba Univ.
Vice Chair Sumaru Niida KDDI Research
Secretary Masahide Yuasa Shonan Inst. of Tech.
Secretary Jun-ichi Imai Chiba Inst. of Tech.
Treasurer Masamitsu Harasawa NHK
Treasurer Tomoki Watanabe NTT
Planning Sumaru Niida KDDI Research
Planning Yoshida Hiroshi NTT
Editor (Newsletter) Tomoo Inoue Univ. of Tsukuba
Editor (Webmaster) Toshiharu Horiuchi KDDI Research
Liaison to Editorial Committee of the IEICE Trans. (ED) Masayuki Mukunoki Univ. of Miyazaki
Liaison to Editorial Committee of the IEICE Trans. (A) Takashi Sakamoto AIST
Liaison to Editorial Committee of the IEICE Trans. (D) Masahiro Ishi Sapporo City Univ.
Planning Mikio Ogai  
Advisor Naoki Mukawa Tokyo Denki Univ.
Advisor Hiroshi Harashima  
Advisor Shingo Kuroiwa Chiba Univ.
Advisor Yuichi Nakamura Kyoto Univ.
Advisor Masayuki Ihara NTT